Summer Lovin’

SL Poster

Cast:

Bethany Schweitzer Goshorn, Soprano

Emily Nelson, Soprano

Kari Burgess, Soprano

AmritSadhana Kalsa Bhoyd, Soprano

Rebecca Sacks, Mezzo-Soprano

Nicoli Strommer, Baritone